கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் நடாத்தும் பின்வரும் கற்கைநெறிக்கு/களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

The Faculty of Law, University of Colombo invites applications from suitably qualified candidates for the Master of Law Degree Programme.

கற்கைநெறிகள் / Course of Studies:

*Master of Law Degree Programme - 2019/20

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 10.06.2019

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.05.19)
Previous Post Next Post