செயற்திட்ட உதவியாளர் (Project Assistant) - இலங்கை ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம்


இலங்கை ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- செயற்திட்ட உதவியாளர் (Project Assistant)

சம்பள அளவு: 25,500/-
 
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 ஜூன் 04

முழு விபரம்:


Source - www.rjt.ac.lk
Previous Post Next Post