தொழில்நுட்ப அதிகாரி (Technical Officer), Administrator, Marshall - சுதேச வைத்திய நிறுவகம்


கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் ராஜகிரியாவில் அமைந்துள்ளசுதேச வைத்திய நிறுவகதில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- தொழில்நுட்ப அதிகாரி (Technical Officer - ICT)
சம்பள அளவு: 33,714/-

- Administrator (Electrical).
சம்பள அளவு: 33,714/-

- Marshall.
சம்பள அளவு: 49,265/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.05.30

முழு விபரம்:

Source: Sunday Observer (2019.05.12)
Previous Post Next Post