உதவி நூலகர், விரிவுரையாளர், சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர், பேராசிரியர் - இலங்கை ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம்


இலங்கை ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- உதவி நூலகர்.
- பேராசிரியர்.
- சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்.
- விரிவுரையாளர்.
- Instructor (Computer Technology)
- Assistant Network Manager.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மே 17

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.04.28)
Previous Post Next Post