விரிவுரையாளர், சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் - இலங்கை மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகம்.


இலங்கை மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் (Grade I, Grade II)
- விரிவுரையாளர் (Probationary)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மே 24

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.04.28)
Previous Post Next Post