50+ பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை ருஹுனு பல்கலைக்கழகம்


இலங்கை ருஹுனு பல்கலைக்கழகத்தின் பல்வேறு பீடங்களில் நிலவும் 50 இற்கும் மேற்பட்ட பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 30.05.2019

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.05.05)
Previous Post Next Post