35+ பதவி வெற்றிடங்கள் - மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு | VACANCIES


மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

✅ Draughtsman.

✅ Resettlement Officer.

✅ Environment Officer.

✅ Communication Officer.

✅ Technical Officer.

✅ Engineer.

✅ Geologist.

✅ Land Officer.

✅ Grievance Redress Officer.

✅Social Safeguard Officer.

✅ Livelihood Officer.

மற்றும் மேலும் பல பதவி வெற்றிடங்கள்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.06.21

முழு விபரம்:Source - Daily News (2019.06.03)
Previous Post Next Post