பதவி வெற்றிடங்கள் - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் (University of Colombo)


கொழும்பு பல்கலைக்கழகதில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Demonstrators
(Dean's Office - Faculty of Medicine, Colombo)
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.06.07

- Full Time Sub Warden (Contract)
 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.06.14

முழு விபரம்:


Source - www.cmb.ac.lk
Previous Post Next Post