சாரதி (Driver) - அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழு


அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- சாரதி (Driver)
 
சம்பள அளவு (Salary Scale): 38,990/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி / Closing Date: 2019.10.06
 
முழு விபரம்:Source - www.psc.gov.lk
Previous Post Next Post