முகாமைத்துவ உதவியாளர், அபிவிருத்தி உதவியாளர், கணக்கு உதவியாளர், நிர்வாக உதவியாளர் - மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு


மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Management Assistant
(முகாமைத்துவ உதவியாளர்).

- Development Assistant
(அபிவிருத்தி உதவியாளர்).

- Account Assistant
(கணக்கு உதவியாளர்).

- Administrative Assistant
(நிர்வாக உதவியாளர்).

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.09.10

முழு விபரம்:Source - www.mmde.gov.lk
Previous Post Next Post