ஒருங்கிணைப்பாளர் (Coordinator) - இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்


இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- ஒருங்கிணைப்பாளர் (Coordinator)
05 பதவி வெற்றிடங்கள்

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.10.09

முழு விபரம்:

Previous Post Next Post