முதுமாணி பட்டபின் படிப்பு கற்கைநெறிகள் (Master Degree Programmes) - University of Colombo School of Computing


University of Colombo School of Computing நடாத்தும் பின்வரும் கற்கைநெறிக்கு/களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

கற்கைநெறிகள் / Course of Studies:

- Master of Science in Computer Science.
- Master of Computer Science.
- Master of Information Technology.
- Master of Information Security.
- Master of Business Analytics.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 20.01.2020


முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.12.08)

Previous Post Next Post