பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம் | OUSL


இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Demonstrator

- Lecturer
விரிவுரையாளர் (யாழ்ப்பாணம்)

- Academic Coordinator

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.12.13

முழு விபரம்:Source - www.ou.ac.lk
Previous Post Next Post