Recruitment of Project Staff - இலங்கை நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்


இலங்கை நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Project Secretary.

- Deputy Project Director.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.12.23

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.12.08)
Previous Post Next Post