25+ பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை சபரகமுவ பல்கலைக்கழகம் | VACANCIESஇலங்கை சபரகமுவ பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Temporary Research Assistant..
- Lecturer
- Senior Lecturer

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 22.01.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.05)
Previous Post Next Post