நேர்முகப் பரீட்சை பெயர்பட்டியல் - பயிலுனர்களாக ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்ட வேலையற்ற பட்டதாரிகளை அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் சேவையில் நியமனம் செய்தல்.


பயிலுனர்களாக ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்ட வேலையற்ற பட்டதாரிகளை அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் சேவையில் நியமனம் செய்வதை கருத்தில் கொள்வது தொடர்பான தகைமைகளை பரீட்சித்தல் - 2020

நேர்முகப் பரீட்சை பற்றிய மேலதிக விபரங்கள் மற்றும் பெயர்பட்டியல்:

தமிழ் மொழிமூல பட்டதாரிகள்சிங்கள மொழிமூல பட்டதாரிகள் 


Source - pubad.gov.lk
Previous Post Next Post