பதவி வெற்றிடங்கள் - Ministry of Mahaweli, Agriculture, Irrigation & Rural Development


மகாவலி, கமத்தொழில், நீர்ப்பாசனம், மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Agri Business & Institutional Development Specialist.
- Deputy Manager (Monitoring & Evaluation).
- MIS Officer

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.02.04

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.05)
Previous Post Next Post