பதவி வெற்றிடம் - வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை


வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Post of Engineer (Civil)

சம்பள அளவு: 77,925/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 19.02.2020

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.02.06)

Previous Post Next Post