பதவி வெற்றிடம் - உயர் கல்வி, தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்க அமைச்சு


உயர் கல்வி, தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்க அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Project Engineer

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.19

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.02.27)
Previous Post Next Post