வெளிவாரி பட்டதாரி கற்கைநெறிகள் (External Degree Programs) - 2020 : ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்


ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம் நடாத்தும் வெளிவாரி பட்டதாரி கற்கைநெறிகளுக்கு (External Degree Programs) கற்கைநெறிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

வெளிவாரி பட்டதாரி கற்கைநெறிகள் | External Degree Programs:

- Bachelor of Arts (General) External Degree Program.
- Bachelor of Social Sciences (General) External Degree Program in Environmental and Development Studies.
- Bachelor of Arts in English (General) External Degree Program.

- Bachelor of Commerce (General) External Degree Program.
- Bachelor of Science Management (Public) General (External) Degree Program.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 28.02.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.02.02)
Previous Post Next Post