பதவி வெற்றிடம் - உயர்கல்வி, தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்க அமைச்சு (Ministry of Higher Education, Technology & Innovations)


உயர்கல்வி, தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்க அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Project Director

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.02

முழு விபரம்:

Source: Daily News (2020.02.10)
Previous Post Next Post