பதவி வெற்றிடங்கள் - நகர அபிவிருத்தி, நீர்வழங்கல் மற்றும் வீடமைப்பு வசதிகள் அமைச்சு


நகர அபிவிருத்தி, நீர்வழங்கல் மற்றும் வீடமைப்பு வசதிகள் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Individual Consultant (Finance & Economic Specialist)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.02.20

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.02.10)
Previous Post Next Post