பதவி வெற்றிடங்கள் - Sri Lanka Institute of Tourism & Hotel Management


Sri Lanka Institute of Tourism & Hotel Management இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Post of Director General (CEO)

- Post of Deputy Director General

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 17.02.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.02.02)
Previous Post Next Post