பதவி வெற்றிடம் - ஐக்கிய நாடுகள் சனத்தொகை நிதியம் (United Nations Population Fund)


ஐக்கிய நாடுகள் சனத்தொகை நிதியத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Project Administration & Finance Associate - SRHR & SGBV Project

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 16.02.2020

(அறிவித்தலில் உள்ளபடி 16.01.2020 ஓர் ஞாயிரு தினம் அல்ல, மேலும் அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விண்ணப்ப முடிவுத் திகதிக்கு பின்னரே இவ்வறிவித்தலும் வெளியாகியுள்ளது).

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.02.02)
Previous Post Next Post