ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers (பகுதி 07)


ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) - பகுதி 07

கீழே தரப்பட்டுள்ள ஆங்கில வாக்கியங்களில் இடைவெளிகளுக்கு பொருத்தமான சரியான சொல்லை தெரிவு செய்யுங்கள்.


Answers - விடைகள்

1.      How are you?
2.      Where is this?
3.      Whose book is this?
4.      What is it?
5.      How much is this phone?
6.      Where am I?
7.      You are a good boy.
8.      Who was that?
9.      Where are the books?
10.  How far is your village?

மேலும் இது போன்ற பயிற்சிகளை தொடர்ந்து வரும் பதிவுகளில் எதிர்பாருங்கள்.
Previous Post Next Post