பொது அறிவு வினாக்கள் (விடைகளுடன்) - பகுதி 1 | Tamil General Knowledge Questions & Answers


பின்வரும் பொது அறிவு வினாக்களுக்கு பொருத்தமான விடையை தெரிவு செய்யுங்கள். அவற்றுக்கான சரியான விடைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.


மேலே தரப்பட்டுள்ள பொது அறிவு வினாக்களுக்கான விடைகள் பின்வருமாறு அமைகின்றன:

1. அந்தீஸ்மலை
2. வத்திக்கான் 
3. கிரீன்லாந்து
4. பசுபிக் சமுத்திரம்
5. சீராப்புஞ்சி
6. சுப்பீரியர்
7. தென்சீனக்கடல்
8. கஸ்பியன்
9. மாமத் குகை
10. இந்தியா
أحدث أقدم