பதவி வெற்றிடம் - பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை (Consumer Affairs Authority)


பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

Secretary to the Consumer Affairs Council

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020-07-07

சம்பள அளவு: 115,720/-
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.06.23)
Previous Post Next Post