பதவி வெற்றிடம் - கல்வி அமைச்சு (Ministry of Education)


கல்வி அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Project Procurement Specialist

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.07.02
 
முழு விபரம்:


Source - Sunday Observer (2020.06.21)


Previous Post Next Post