பதவி வெற்றிடம் - உயர் கல்வி, தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்க அமைச்சு (Ministry of Higher Education, Technology & Innovations)


உயர் கல்வி, தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்க அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Procurement Officer

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020-08-15
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.08.02)
Previous Post Next Post