பதவி வெற்றிடங்கள் - மகாவலி, கமத்தொழில், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி அமைச்சு (Ministry of Mahaweli, Agriculture, Irrigation & Rural Development)


மகாவலி, கமத்தொழில், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Monitoring & Evaluation Specialist.
- Project Consultant.
- Procurement Specialist.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020-08-20
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.08.06)
Previous Post Next Post