பதவி வெற்றிடம் - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சு (Ministry of Urban Development and Housing)


நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Project Director

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 07.09.2020
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.08.23)
Previous Post Next Post