25+ பதவி வெற்றிடங்கள் - அரச மருந்தகக் கூட்டுத்தாபனம் (State Pharmaceuticals Corporation Vacancies)


அரச மருந்தகக் கூட்டுத்தாபனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
SPC Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Management Assistant.
முகாமைத்துவ உதவியாளர்
(12 பதவி வெற்றிடங்கள்)
.
- Officer in Charge.
- Promotion & Publicity Officer.
- Procurement Officer.
- Internal Audit Officer.
- Technical Officer.
- Personal Secretary.
- Accountant.
- Manager. 

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.09.30
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.09.20)
Previous Post Next Post