பதவி வெற்றிடங்கள் - பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை (Consumer Affairs Authority Vacancies)


பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- System Administration.
- Data Coordinator.
- Assistant Director.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.09.28
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.09.12)
Previous Post Next Post