பதவி வெற்றிடங்கள் - ஊழியர் நம்பிக்கை பொறுப்பு நிதியம் | Employees' Trust Fund Board Vacancies


ஊழியர் நம்பிக்கை பொறுப்பு நிதியம் இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Deputy General Manager
(Administration and Human Resources)

- Deputy General Manager
(Finance)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 12.10.2020
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.09.27)
Previous Post Next Post