பதவி வெற்றிடங்கள் - சுகாதார அமைச்சு (National Health Development Fund)


சுகாதார அமைச்சின் National Health Development Fund இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Management Assistant.
- Registrar/Accountant.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.12.01
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.11.15)
Previous Post Next Post