பதவி வெற்றிடங்கள் - நீர்ப்பாசன அமைச்சு (Ministry of Irrigation Vacancies)


நீர்ப்பாசன அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Environment Specialist.
- Internal Auditor.
- Procurement Officer.
- Land Acquisition and Resettlement Specialist.
- Land Acquisition and Resettlement Officer.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.12.17
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.12.02)
Previous Post Next Post