பதவி வெற்றிடங்கள் - தேசிய நீர் உயிரினவளர்ப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபை (National Aquaculture Development Authority Vacancies)


தேசிய நீர் உயிரினவளர்ப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Management Assistant.
- Translator.
- Social Development Officer.
- Aquaculture Assistant.
- Aquaculturist.
- Warden.
- Director
- Assistant Director.
- Aquaculture Extension Officer.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.12.30
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.12.16)
Previous Post Next Post