ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் | Spoken English | பகுதி 179


ஆங்கிலத்தில் கதைக்க உதவும் சிறிய வாக்கியங்கள் (பகுதி 02)

தினமும் 'ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம்' எனும் பகுதியினூடாக அன்றாட வாழ்வில் பயன்படக்கூடிய ஆங்கில சொற்கள், சொற்றொடர்கள் மற்றும் வாக்கியங்களை தொடர்ந்து தொகுத்து வழங்கி வருகிறோம் (spoken English sentences everyday). 

இங்கே தரப்பட்டுள்ள வாக்கியங்கள் சிலவற்றின் நேரடி தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இல்லையெனினும், அவற்றால் வெளிப்படும் தமிழ் கருத்து கீழ்கண்டவாறே அமையப்பெறும்.

Good job!
நல்ல வேலை!

Nice try.
நல்ல முயற்சி.

Well done.
நன்றாக செய்தீர்கள்.

Great work.
பெரிய வேலை.

Congratulations!
வாழ்த்துகள்!

No problem.
எந்த பிரச்சினையும் இல்லை.

Take care.
பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.

Be well.
நன்றாக இருங்கள்.

Keep going.
தொடர்ந்து செல்லுங்கள்.

Believe me.
என்னை நம்பு.

Trust me.
என்னை நம்பு.

Really?
உண்மையில்?

I understand.
எனக்கு புரிகிறது.

Sure thing.
நிச்சயமாக.

That's right.
அது சரி.

I agree.
நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன்.

Exactly right.
மிகவும் சரியானது .

Not now.
இப்போது இல்லை.

Almost there.
ஏறக்குறைய அங்குதான்.

Too bad.
மிகவும் மோசமானது.

No way!
வழி இல்லை!

No worries.
கவலை வேண்டாம்.

Take time.
நேரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.

So what?
அதனால் என்ன?

Anytime.
எப்போது வேண்டுமானாலும்.

Absolutely not.
முற்றிலும் இல்லை.

Absolutely right.
முற்றிலும் சரி.

Act now.
இப்போது செயல்படுங்கள்.

All right.
எல்லாம் சரி.

All done.
அனைத்தும் முடிந்தது.

Big deal.
பெரிய விடயம்.

Busy day.
வேலைப்பளுவான  நாள்.

Can do.
செய்ய முடியும்.

Can I?
என்னால் முடியுமா?

Can't wait.
காத்திருக்க முடியாது.

Come back.
திரும்பி வா.

Cool down.
அமைதியாயிரு.

For sure.
நிச்சயமாக.

Forget it.
அதை மறந்துவிடு.

Give up.
விட்டுவிடு.

Good one.
சிறந்த ஒன்று.

Good try.
நல்ல முயற்சி.

Hard work.
கடின உழைப்பு.

Help me.
எனக்கு உதவுங்கள்.

I can.
என்னால் முடியும்.

I can't.
என்னால் முடியாது.
Previous Post Next Post