பல்தேர்வு வினாக்களின் தொகுப்பு : க.பொ.த உயர்தர தொழிநுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் - 2017.


க.பொ.த உயர்தர தொழிநுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் - 2017 : பல்தேர்வு வினாக்களின் தொகுப்பு : மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம், வடக்கு மாகாணம்.

தமிழ் மொழி மூலத்தில் இடம்பெற்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட வினாத்தாள்களில் இருந்து அலகு ரீதியாக தொகுக்கப்பட்ட பல்தேர்வு வினாக்கள்.

G.C.E A/L - SCIENCE FOR TECHNOLOGY - 2017 : MCQ PAPERS


Direct link: https://drive.google.com/open?id=0ByKSWvAkQCc7TV9MRlFnaXNLQms

Previous Post Next Post