பதவி வெற்றிடங்கள் - அரசாங்க தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி அமைச்சு : சிலாபம் பெருந்தோட்ட நிறுவனம்.


பதவி வெற்றிடங்கள் - அரசாங்க தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி அமைச்சு : சிலாபம் பெருந்தோட்ட நிறுவனம்.

சிலாபம் பெருந்தோட்ட நிறுவனத்திற்கான இலங்கையின் தகைமையுள்ள பிரஜைகளிடம் இருந்து பின்வரும் பதவிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

1. உதவிப் பொது முகாமையாளர்.
2. உதவி அத்தியட்சகர்.
3. கணக்காய்வு உதவியாளர்.
3. முகாமைத்துவ உதவியாளர்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 08.08.2017

முழு விபரம்:


Source: thinakaran.lk (25.07.2017)

Previous Post Next Post