சிங்களம் / தமிழ் ஆரம்ப கற்கை பாடநெறி - இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்

இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தினால் நடத்தப்படும் சிங்களம் / தமிழ் ஆரம்ப கற்கை பாடநெறிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவரும் இப்பாடநெறியில் இணைத்துக்கொள்ளலாம்.

Previous Post Next Post