பதவி வெற்றிடங்கள் : இலங்கை களனிப் பல்கலைக்கழகம்..!


பதவி வெற்றிடங்கள் : இலங்கை களனிப் பல்கலைக்கழகம்..!

இலங்கை களனிப் பல்கலைக்கழகத்தின் பின்வரும் அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 2017.08.18

முழு விபரம்:
Direct link : https://drive.google.com/file/d/0ByKSWvAkQCc7UnBEd3FPWXhVdzA/view?usp=sharing

Source: thinakaran.lk (2017.08.01)

Previous Post Next Post