வெற்றிடங்கள் - மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபை..!


வெற்றிடங்கள் - மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபை..!

மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சின் கீழ் உள்ள மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபையின் கீழ்காணும் வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 21.08.2017

முழு விபரம் : Source: Sunday Observer (2017.08.13 

Previous Post Next Post