3 நாள் பயிற்சிநெறி (Refrigerant Re-covery & Recycling) - இலங்கை ஜெர்மன் தொழிநுட்ப பயிற்சி நிறுவனம்..!


மூன்று நாள் பயிற்சிநெறி (Refrigerant Re-covery & Recycling) - இலங்கை ஜெர்மன் தொழிநுட்ப பயிற்சி நிறுவனம்..!

முழு விபரம்:

Daily News (2017.09.15)

Previous Post Next Post