திறந்த போட்டிப் பரீட்சை - அரச நூலகர் சேவையின் தரம் III இற்கு ஆட்சேர்ப்பு..!


இலங்கை அரசாங்கத்தின் நூலகர் சேவையில் தரம் III இற்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த மற்றும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட  போட்டிப் பரீட்சை - 2017

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 2017-10-16

முழு விபரம்:
Source: Government Gazette (2017.09.15)

Previous Post Next Post