50+ பதவி வெற்றிடங்கள் : அரச மருந்தாக்க கூட்டுத்தாபனம்.


50 இற்கும் மேற்பட்ட  பதவி வெற்றிடங்கள் : அரச மருந்தாக்க கூட்டுத்தாபனம்.

50 + Government Job Vacancies :  State Pharmaceuticals Corporation of Sri Lanka

முழு விபரம்:


Source: Sunday Observer 2018.04.22Previous Post Next Post