திறந்த போட்டிப் பரீட்சை - இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப சேவை (தரம் III)


இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப சேவையில் தரம் III இற்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை.

முழு விபரம்:Application Form


Source: Government Gazette (2018.04.20)


Previous Post Next Post