கணக்காளர், உதவி முகாமையாளர், நிருவாக உதவியாளர் - Colombo Commercial Fertilizers Ltd


அரச தொழில் வாய்ப்புக்கள் : Colombo Commercial Fertilizers Ltd  - விவசாய அமைச்சு

Government Job Vacancies - Colombo Commercial Fertilizers Ltd 

- கணக்காளர் (Accountant).
- உதவி முகாமையாளர்.
- நிருவாக உதவியாளர்.

முழு விபரம்:


Source : Daily News (2018.04.21)Previous Post Next Post