முகாமைத்துவ உதவியாளர், அலுவலக உதவியாளர், நிகழ்ச்சித்திட்ட அலுவலர் : Ministry of Agriculture.
அரச தொழில் வாய்ப்புக்கள் : விவசாய அமைச்சு.
Government Job Vacancies - Ministry of Agriculture.
  • முகாமைத்துவ உதவியாளர்.
  • அலுவலக உதவியாளர்.
  • நிகழ்ச்சித்திட்ட அலுவலர்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 2018.05.18

முழு விபரம்:


Source : thinakaran.lk


Previous Post Next Post