திறந்த போட்டிப் பரீட்சை : விவசாய அமைச்சு - வட மாகாண சபை


திறந்த போட்டிப் பரீட்சை : விவசாய அமைச்சு - வட மாகாண சபை 

வட மாகாண சபையின் பின்வரும் அறிவித்தலில் உள்ள பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்காக  நடாத்தப்படும் திறந்த போட்டிப் பரீட்சை.

Source: www.np.gov.lk (2018.06.26)
أحدث أقدم